1. Algemeen

1.1 BBQ Thuisgeleverd.nl  is een concept c.q. handelsnaam van S.T.C. bv en biedt diensten aan betreffende het verkopen van vleesproducten en aanverwante artikelen door heel Nederland. 1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – S.T.C. bv h.o.d.n. BBQ Thuisgeleverd.nl: gevestigd aan de Lipperkerkstraat 107 A te Enschede, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder handelsregisternummer 08164787. – Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan BBQ Thuisgeleverd.nl opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst. – Website: de door BBQ Thuisgeleverd.nl gehouden website met als URL http://www.BBQ Thuisgeleverd.nl.

1.3 BBQ Thuisgeleverd.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Aanbod en Overeenkomst

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. BBQ Thuisgeleverd.nl is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – De potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan BBQ Thuisgeleverd.nl verzonden. Deze gegevens zijn door BBQ Thuisgeleverd.nl ontvangen; of – BBQ Thuisgeleverd.nl heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële Koper schriftelijk akkoord is bevonden.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door BBQ Thuisgeleverd.nl herroepen worden in geval de Koper niet aan de door BBQ Thuisgeleverd.nl gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege BBQ Thuisgeleverd.nl worden verstrekt. worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. BBQ Thuisgeleverd.nl kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die BBQ Thuisgeleverd.nl in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd voor bestellingen die worden verzonden, in zoverre dat zolang niet is betaald, BBQ Thuisgeleverd.nl geen producten zal leveren.

3.2 Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door BBQ Thuisgeleverd.nl worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de Website kan de Koper betalen middels via iDeal.

5.Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden  na betaling door de Koper door of namens BBQ Thuisgeleverd.nl afgeleverd  op de door Koper opgeven bezorgdatum. De door BBQ Thuisgeleverd.nl aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

5.2 Leveringen vinden plaats uitsluitend op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.3 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

5.4 Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, zal het pakket geretourneerd worden.

5.5 Terstond na ontvangst dient de Koper de producten te controleren. Indien de Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice via info@bbqthuisgeleverd.nl. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van BBQ Thuisgeleverd.nl zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

6. Garantie

6.1 BBQ Thuisgeleverd.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

6.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal BBQ Thuisgeleverd.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, naar keuze van BBQ Thuisgeleverd.nl, vervangen. In geval van vervanging verbindt de Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan en op verzoek van BBQ Thuisgeleverd.nl te retourneren en de eigendom aan BBQ Thuisgeleverd.nl te verschaffen.

6.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van BBQ Thuisgeleverd.nl, de Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6.4 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

7.Overmacht

7.1 In geval van overmacht is BBQ Thuisgeleverd.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. BBQ Thuisgeleverd.nl is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of door andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

7.3 Het is BBQ Thuisgeleverd toegestaan om in geval van een situatie van overmacht, een alternatief product te leveren.

8. Privacyverklaring

8.1 BBQThuisgeleverd.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door  BBQThuisgeleverd.nl gebruikt voor het uitvoeren van onze dienstverlening en relatiebeheer( bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief ) en worden in niet aan derden verstrekt.

BBQThuisgeleverd.nl neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Koper geeft door het plaatsen van een bestelling toestemming om zijn of haar gegevens te gebruiken voor bovengenoemde toepassingen door BBQ Thuisgeleverd en haar zusterbedrijven.

Uitsluitend de gegevens van de Koper worden opgeslagen als deze een order heeft geplaatst. Overige gegevens omtrent bijvoorbeeld het “zoekgedrag en frequentie ” worden niet verzameld en worden derhalve niet gebruikt.

De gegevens worden gedurende de wettelijke termijn periode ( bewaarplicht voor belasting ) door ons bewaard.

Koper geeft bij het afronden van de bestelling akkoord te gaan met deze voorwaarden.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 BBQ Thuisgeleverd.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

9.2 De Koper vrijwaart BBQ Thuisgeleverd.nl voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

10. Overige bepalingen

10.1 Ten laste van de Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die BBQ Thuisgeleverd.nl, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is BBQ Thuisgeleverd.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

10.2 De overeenkomsten aangegaan door BBQ Thuisgeleverd.nl worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3 In geval van een geschil is het Nederlands recht van toepassing.